logo KB

Съкръщение от Труд и Работна Заплата и означава вид професионална дейност, наричана също и администриране на персонал, обработка на заплати, персонал и осигуряване, пейрол /payroll/.

Заплатите, осигуровките, данъците, осигурителният и трудов стаж, обезщетенията, временната нетрудоспособност, допълнителните възнаграждения и др. са обект на закони и разпоредби. От друга страна, персоналът е особено чувствителен към грешки в начисленията и удръжките от заплатите.

Отговор: Според чл.37 от новия закон за счетоводството в сила от 01.01.2016 г., това са годишните и консолидирани финансови отчети на:

1. Малки предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават поне два от следните показатели:

  • балансова стойност на активите 2 000 000 лв
  • нетни приходи от продажби 4 000 000 лв
  • средна численост на персонала през отчетния период 50 човека

2. Средните и големите предприятия.
3. Предприятия от обществен интерес.
4. Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес.
5. Предприятия, за които това изискване е установено със закон.
6. Акционерните дружества и командитните дружества с акции, освен ако през отчетния период не са извършвали дейност.

7. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които към 31 декември надвишават поне един от следните показатели:

  • Балансова стойност на активите към 31 декемвр 1 000 000 лева
  • Нетни приходи от стопанска и нестопанска дейност 2 000 000 лева 
  • Обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв

8. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи посредничество при международно осиновяване по чл. 116 от Семейния кодекс.
9. Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството.


Copyright © 2016 Kей Би ЕООД