logo KB

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2016 г.

В Държавен вестник, бр. 95 от 8 Декември е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО). В преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗКПО са направени промени в Закона за данък върху добавената стойност.

В ЗДДС са направени допълнения, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице.

Безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди е приравнено на възмездна, облагаема доставка в сила от 2007 г. при условията на чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от ЗДДС.

Със създаването на нови т. 3 в чл. 6, ал. 4 и т. 5 в чл. 9, ал. 4 от ЗДДС извършването на безвъзмездна доставка на стока или услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила не се счита за възмездна доставка на стока, съответно на услуга.

Съгласно нова т. 7 на чл. 25, ал. 3 от ЗДДС данъчното събитие при безвъзмездното предоставяне на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице или на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето, възниква на последния ден от месеца, през който е предоставена услугата.

С оглед хармонизация на българския ЗДДС с практиката на Съда на ЕС в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС в сила от 2016 г. се добавят нови второ и трето изречение, а изречение второ се запазва, като става изречение четвърто. С направените допълнения в чл. 27, ал. 2 от ЗДДС е уточнено, че при определяне сумата на направените преки разходи на използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако се използваха в дейността на лицето, се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително за движими вещи, съответно за период от 20 години - за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

Със създадената ал. 6 на чл. 27 от ЗДДС, когато стоките и/ или услуги се използват едновременно за безвъзмездни доставки и за независима икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи по ал. 2, изречение първо, второ и трето, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

С направените допълнения в чл. 20 от ЗДДС са прецизирани условията за определяне на мястото на изпълнение на дистанционни продажби на стоки. В тази връзка е отменена ал. 2 на чл. 114 от ЗДДС, като се премахват задължителните реквизити в издадена фактура за дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната.

Разширен е обхвата на освободените доставки. В чл. 39 се създава т. 8, съгласно която предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето е освободена доставка. С изменението на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС е уточнено, че услугата по изработката на законни платежни средства е освободена доставка за целите на облагането с ДДС. Законодателят е преценил, че извършването на услуга, свързана с отпечатване на банкноти или изработка на монети, е услуга, която не е свързана с техническо извършване, т.е. не се ограничава до техническите аспекти и попада в обхвата на освобождаването.

Направена е промяна в правилото за закръгляване на коефициента за частичния данъчен кредит по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС. С промяната отпадат думите „с точност“, в резултат на което закръгляването на коефициента ще става винаги към по-голямата цифра, но без да надхвърля следващото цяло число.

С допълнението в чл. 156, ал. 3, т. 2 от ЗДДС е дадена възможност при регистрация за целите на прилагането на режим в Съюза доставчиците, установени в Република България, да могат да декларират освен банкова сметка в евро и такава в лева, като сметката задължително следва да е в българска банка или клон на чуждестранна банка в страната. Създадена е нова ал. 5 на чл. 159е от ЗДДС, съгласно която при надвнесен данък от доставчик, регистриран за прилагане на режим извън Съюза в Република България (неустановено на територията на ЕС лице) или регистриран за прилагане на кой да е от двата режима за обслужване на „Мини едно гише“ в друга държава членка, банковите такси за превод и превалутиране са за сметка на лицето, когато доставчикът е посочил за целите на възстановяването банкова сметка в банка извън страната.

Отменена е ал. 7 на чл. 118 от закона, както и определението за „петролна база“ в т. 68 на § 1 от допълнителните разпоредби на закона. В тази връзка лицата ще прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/ продажбите на течни горива. С § 21 от ЗИДЗКПО е предвиден шестмесечен преходен период за лицата, прилагащи режима, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС.

Със създаването на точка 4 в чл. 92, ал. 3 от ЗДДС е предвиден 30-дневен срок за възстановяване на данък, деклариран по справка-декларацията като данък за възстановяване за съответния данъчен период за лице, което осигурява достъп до железопътната инфраструктура и е усвоило средства по проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013“, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, Европейска програма „Механизъм Свързана Европа“ и Трансевропейска транспортна мрежа ТЕН-Т, до приключване им.

С промените в чл. 180 от ЗДДС са намалени административнонаказателните санкции за данъчно задължените лица в случаите, в които са начислили данък след законоустановения срок, като размерът на санкцията/ глобата е поставен в зависимост от закъснението за начисляване на данъка.

Срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури е удължен до 31 декември 2018 г. - в максимално допустимия времеви обхват съгласно разпоредбата на член 199а от ДДС Директивата.


Copyright © 2016 Kей Би ЕООД